Algemene voorwaarden

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van Hartenliefde.nl en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor je Hartenliefde.nl bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin je je niet kunt vinden of ondervindt je hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan Hartenliefde.nl direct af. Dit of toekomstig bezoek aan Hartenliefde.nl en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat je deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Om gebruik te maken van Hartenliefde.nl en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de Gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

Artikel 1: Definities

1.1. Media 2 Connect B.V.; verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze website, hieronder ook aan te duiden als “M2C".

1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker.

1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4. Gebruiker: De persoon die Hartenliefde.nl bezoekt en/of gebruik maakt van de door M2C geleverde diensten of producten.

1.5. Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een deelnemer heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan andere deelnemers.

1.6. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's, teksten en Profielen.

1.8. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op Hartenliefde.nl hebben plaatsgevonden.

1.9. Dienst: De door M2C aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/sms-diens die bestaat uit het ter beschikking stellen van Content, in welke vorm dan ook.

Artikel 2: Werkingssfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen M2C en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van hartenliefde.nl.

2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1. Hartenliefde.nl heeft als doel het om gebruikers te laten flirten met andere gebruikers. Hartenliefde.nl is het platform om gebruikers met elkaar te laten communiceren en is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van Profiel en andere informatie.

3.2. Gebruik van Hartenliefde.nl en diensten die aangeboden worden via Hartenliefde.nl staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien je de minimale leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt, bezwaar maakt tegen de inhoud van Hartenliefde.nl en/of de gebruiker van de aangeboden website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan Hartenliefde.nl direct af.

3.3. Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan Hartenliefde.nl worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina's van Hartenliefde.nl. Door je aanmelding af te ronden vertrek je Hartenliefde.nl een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Gebruiker aan Hartenliefde.nl is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Hartenliefde.nl op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen.

3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer M2C vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan M2C het account beëindigen of opschorten.

3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker M2C direct op de hoogte brengen.

3.6. M2C kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot Hartenliefde.nl is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal M2C direct aangifte doen.

3.8. Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van jezelf.

3.9. Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Hartenliefde.nl of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

3.10. Het is niet toegestaan om Hartenliefde.nl op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.11. Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via Hartenliefde.nl beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via Hartenliefde.nl beschikt. Je verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

3.12. Het is niet toegestaan om foto's van andere mensen dan uzelf op Hartenliefde.nl te publiceren. Hartenliefde.nl behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

3.13. Het is niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in je profiel of op beeldmateriaal op te nemen. Hartenliefde.nl behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. M2C spant zich maximaal in om Hartenliefde.nl op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Gebruiker kan M2C op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van Hartenliefde.nl of overige diensten van M2C.

4.3. Indien je meent dat jouw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op jouw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij je direct contact met ons op te nemen.

4.4. M2C is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Gebruiker. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van Hartenliefde.nl. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere Gebruikers.

Artikel 5: Content

5.1. De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen ons netwerk worden door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk. De inhoud van Hartenliefde.nl werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is M2C niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van Hartenliefde.nl. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.

5.2. Hartenliefde.nl heeft entertainment als doel, het is expliciet niet het doel van Hartenliefde.nl om fysieke afspraken tot stand te brengen.

5.3. M2C behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gesprekken op Hartenliefde.nl te sturen via zelf gecreëerde profielen. Dit zijn fictieve profielen waarmee geen fysieke afspraken mogelijk zijn.

5.4. M2C is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet. M2C heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal M2C direct op de hoogte worden gebracht. M2C zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.5. M2C gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar Hartenliefde.nl stuurt.

5.6. Gebruiker verstrekt M2C een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van M2C op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. M2C besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van Hartenliefde.nl Voor extra informatie verwijzen wij je naar de privacy statement op hartenliefde.nl

6.2. Tijdens het bezoek aan Hartenliefde.nl en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van Hartenliefde.nl en het optimaliseren/verbeteren van Hartenliefde.nl en of overige diensten van M2C. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die M2C noodzakelijk acht.

6.3. M2C besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van M2C om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechtelijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Mobiele abonnementen, tarieven, betaling

7.1. De Klant zal de voor de Dienst verschuldigde bedragen betalen aan de aanbieder van het mobiele netwerk waarmee de Klant een overeenkomst heeft. De te betalen tarieven worden met btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen verhoogd, tenzij anders vermeld.

7.2. De gegevens van M2C zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de Klant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

7.3. Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment van aangaan van de Overeenkomst.

7.4. De Klant verleent de aanbieder van het mobiele netwerk een machtiging tot automatische incasso voor de door M2C verleende Dienst.

7.5. Credits kennen een beperkte geldigheidsduur, waarna deze vervallen. Indien een Klant meer dan 90 dagen inactief is op Hartenliefde.nl zal het account van de Klant worden verwijderd. Bij verwijdering van het account worden alle gegevens zoals Berichten, Favorieten en openstaande credit tegoeden definitief verwijderd uit het systeem. De Klant kan dan geen aanspraak meer doen op eventuele openstaande credit tegoeden.

7.6. Indien de Klant zijn account verwijderd, verwijderd de Klant hiermee ook het eventuele credits saldo. De Klant kan op dat moment geen aanspraak meer doen op eventuele nog openstaande credit tegoeden.

7.7. Indien de Klant een creditcard chargeback doet zonder geldige reden zullen alle extra kosten die met deze chargeback zijn gemoeid worden verhaald op de Klant.

Artikel 8: Bedenktermijn

8.1. De wettelijke bedenktermijn van artikel 7:46c lid 1 onder f BW is op de Dienst niet van toepassing.

8.2 M2C biedt digitale diensten, waarop 14 dagen recht op ontbinding van de koop wordt gegeven. Indien gebruiker de aangeschafte diensten binnen deze 14 dagen gebruikt vervalt (voor dit deel) het recht van retour. Restituties wordt binnen 14 dagen op de door gebruiker gebruikte betalingswijze terug gestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling kan de gebruiker een bankrekening doorgeven. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Klachtenafhandelingen

9.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door M2C serieus in behandeling worden genomen.

9.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij M2C kenbaar te maken.

9.3. M2C zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. M2C zal de Gebruiker hierover schriftelijk via de mail berichten.

Artikel 10 Gebruikersgeschillen

10.1. Aangezien Hartenliefde.nl niet is en niet is betrokken in communicatie tussen Gebruikers onderling, in het geval dat je een onenigheid heeft met een andere Gebruiker, ontheft jou Hartenliefde.nl hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

Artikel 11: Intellectuele eigendommen

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op Hartenliefde.nl aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij M2C of diens licentiegevers.

11.2. Niets van Hartenliefde.nl mag zonder schriftelijke toestemming van M2C worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van Hartenliefde.nl behoren toe aan M2C of haar licentiegevers.

11.3. Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan M2C. toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan M2C en vrijwaren M2C derhalve van aanspraken van derden. M2C is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

11.4. Mocht M2C op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreuk makende links op de website dan heeft M2C het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen. 

Artikel 12: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

12.1. M2C heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als je Hartenliefde.nl na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

12.2. M2C wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van Hartenliefde.nl of de algemene voorwaarden.

INLOGGEN OF              AANMELDEN

Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw privegegevens zullen verder niet gebruikt worden.

PROFIEL AANMAKEN U heeft al een account?
Ik ben een uit
Geboortedatum

Controleer jouw gegevens

Profielnaam:
Wachtwoord:
E-mailadres:
Ik ben een:
Ik kom uit:

Succes! je profiel is aangemaakt

Klik op de bevestiging in de e-mail, deze is verstuurd naar:
Controleer of je e-mail goed is aangekomen!
Gebruik je Gmail? Controleer dan je SPAM map.
Gebruik je Outlook? Controleer dan je ONGEWENSTE map.
Belangrijke informatie

Voordat je deze website gaat gebruiken willen wij je attent maken op een aantal belangrijke zaken. 1. Deze website kan expliciete, seksuele of erotisch getinte beelden, teksten of audio fragmenten bevatten en is daarom alleen bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Minderjarigen worden van deze website geweerd en dienen deze website te verlaten. 2. Deze website is bedoeld voor het tot stand brengen van (erotische) conversaties tussen fictieve profielen en gebruikers en bevat derhalve deels fictieve profielen. Met deze fictieve profielen zijn fysieke afspraken niet mogelijk. Deze website heeft entertainment als doel, het is expliciet niet het doel van deze website om fysieke afspraken tot stand te brengen. 3. Op deze dienst zijn Privacy en Algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kun je vinden in de disclaimer van deze website.

Door op Akkoord en doorgaan te klikken ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.